Warunki korzystania

Warunki korzystania

Zaktualizowano, 15th Czerwiec 2024

Dziękujemy za korzystanie z systemów V500!

Niniejsze Warunki użytkowania mają zastosowanie, gdy korzystasz z usług firmy v500 Systems (V500 Systems Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa) lub naszych podmiotów stowarzyszonych, w tym z naszego interfejsu programowania aplikacji, oprogramowania, narzędzi, usług deweloperskich, danych, dokumentacji i stron internetowych („Usługi ”). Warunki obejmują nasze Warunki świadczenia usług, Zasady udostępniania i publikacji, Zasady użytkowania oraz inną dokumentację, wytyczne lub zasady, które możemy dostarczyć na piśmie. Korzystając z naszych Usług, wyrażasz zgodę na niniejsze Warunki. Nasza Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób zbieramy i wykorzystujemy dane osobowe.

1. Rejestracja i dostęp

Aby korzystać z Usług, musisz mieć co najmniej 13 lat. Jeśli nie masz ukończonych 18 lat, musisz mieć zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na korzystanie z Usług. Jeśli korzystasz z Usług w imieniu innej osoby lub podmiotu, musisz mieć upoważnienie do zaakceptowania Warunków w ich imieniu. Musisz podać dokładne i pełne informacje, aby zarejestrować konto. Nie możesz udostępniać swoich poświadczeń dostępu ani konta innym osobom spoza swojej organizacji i jesteś odpowiedzialny za wszystkie działania, które mają miejsce przy użyciu twoich poświadczeń.

2. Wymagania dotyczące użytkowania

(a) Korzystanie z Usług. Możesz uzyskać dostęp do Usług, a my udzielamy Ci niewyłącznego prawa do korzystania z Usług zgodnie z niniejszymi Warunkami. Podczas korzystania z Usług będziesz przestrzegać niniejszych Warunków i wszystkich obowiązujących przepisów. My i nasze podmioty stowarzyszone posiadamy wszelkie prawa, tytuły i udziały w Usługach.

(b) Informacje zwrotne. Doceniamy opinie, komentarze, pomysły, propozycje i sugestie dotyczące ulepszeń. Jeśli podasz którąkolwiek z tych rzeczy, możemy z niej korzystać bez ograniczeń ani rekompensaty dla Ciebie.

(c) Ograniczenia. Użytkownik nie może (i) korzystać z Usług w sposób naruszający, sprzeniewierzający lub naruszający prawa jakiejkolwiek osoby; (ii) deasemblować, dekompilować, dekompilować, tłumaczyć ani podejmować w inny sposób prób odkrycia kodu źródłowego lub podstawowych składników modeli, algorytmów i systemów Usług (z wyjątkiem zakresu, w jakim takie ograniczenia są sprzeczne z obowiązującym prawem); (iii) wykorzystywać dane wyjściowe z Usług do opracowywania modeli konkurujących z Systemami v500; (iv) z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez interfejs API, używać jakiejkolwiek zautomatyzowanej lub programowej metody w celu wyodrębnienia danych lub danych wyjściowych z Usług, w tym scrapingu, zbierania danych z sieci lub ekstrakcji danych z sieci; (v) oświadczać, że dane wyjściowe z Usług zostały wygenerowane przez człowieka, gdy tak nie jest, lub w inny sposób naruszać nasze Zasady użytkowania; (vi) kupować, sprzedawać ani przenosić kluczy API bez naszej uprzedniej zgody; lub (vii) przesyłać nam wszelkie dane osobowe dzieci poniżej 13 roku życia lub odpowiedniego wieku zgody cyfrowej. Będziesz przestrzegać wszelkich ograniczeń stawek i innych wymagań zawartych w naszej dokumentacji. Użytkownik może korzystać z Usług wyłącznie w obszarach geograficznych obsługiwanych obecnie przez Systemy v500.

(d) Usługi osób trzecich. Wszelkie oprogramowanie, usługi lub inne produkty stron trzecich, z których korzystasz w związku z Usługami, podlegają własnym warunkom, a my nie ponosimy odpowiedzialności za produkty stron trzecich.

3. Zawartość

(a) Twoje treści. Możesz dostarczać dane wejściowe do Usług („Wejście”) i otrzymywać dane wyjściowe generowane i zwracane przez Usługi na podstawie Danych wejściowych („Wyjście”). Dane wejściowe i wyjściowe są łącznie określane jako „Treść”. W stosunkach między stronami i w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo jesteś właścicielem wszystkich danych wejściowych. Z zastrzeżeniem przestrzegania przez Państwa niniejszych Warunków, firma v500 Systems niniejszym przenosi na Państwa wszelkie prawa, tytuły i udziały w Wytwarzaniu. Oznacza to, że możesz korzystać z Treści w dowolnym celu, w tym w celach komercyjnych, takich jak sprzedaż lub publikacja, jeśli przestrzegasz niniejszych Warunków. v500 Systems może wykorzystywać Treści do świadczenia i utrzymywania Usług, przestrzegania obowiązującego prawa i egzekwowania naszych zasad. Ponosisz odpowiedzialność za Treść, w tym za zapewnienie, że nie narusza ona żadnego obowiązującego prawa ani niniejszych Warunków.

(b) Podobieństwo Treści. Ze względu na charakter uczenia maszynowego Dane wyjściowe mogą nie być unikalne dla różnych użytkowników, a Usługi mogą generować takie same lub podobne dane wyjściowe dla Systemów v500 lub strony trzeciej. Na przykład możesz podać dane wejściowe do modelu, takie jak „Jakiego koloru jest niebo?” i odbierać dane wyjściowe, takie jak „Niebo jest niebieskie”. Inni użytkownicy mogą również zadawać podobne pytania i uzyskiwać tę samą odpowiedź. Odpowiedzi żądane przez innych użytkowników i generowane dla nich nie są uważane za Twoje Treści.

(c) Wykorzystanie treści w celu ulepszenia usług. Nie wykorzystujemy Treści, które dostarczasz lub otrzymujesz z naszego API („Treść API”) do rozwijania lub ulepszania naszych Usług. Możemy wykorzystywać Treści z Usług innych niż nasz interfejs API („Treści inne niż API”), aby pomóc w rozwijaniu i ulepszaniu naszych Usług. Więcej informacji o tym, w jaki sposób można wykorzystać Treść niebędącą interfejsem API, można znaleźć w celu poprawy wydajności modelu. Jeśli nie chcesz, aby Twoje Treści inne niż API były wykorzystywane do ulepszania Usług, możesz zrezygnować, wypełniając ten formularz. Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach może to ograniczyć zdolność naszych Usług do lepszego rozwiązania konkretnego przypadku użycia.

(d) Dokładność. Sztuczna inteligencja (AI) i uczenie maszynowe (ML) to szybko rozwijające się dziedziny nauki. Nieustannie pracujemy nad ulepszaniem naszych Usług, aby były dokładniejsze, niezawodne, bezpieczne i korzystne. Biorąc pod uwagę probabilistyczny charakter uczenia maszynowego (ML), korzystanie z naszych Usług może w niektórych sytuacjach skutkować nieprawidłowymi danymi wyjściowymi, które nie odzwierciedlają dokładnie rzeczywistych ludzi, miejsc lub faktów. Powinieneś ocenić dokładność wszelkich danych wyjściowych odpowiednio do swojego przypadku użycia, w tym poprzez weryfikację danych wyjściowych przez człowieka.

4. Opłaty i płatności

(a) Opłaty i rozliczenia. Zapłacisz wszystkie opłaty obciążające Twoje konto („Opłaty”) zgodnie z cenami i warunkami na odpowiedniej stronie z cennikiem lub w inny sposób uzgodniony między nami na piśmie. Mamy prawo do poprawiania błędów cenowych lub pomyłek, nawet jeśli wystawiliśmy już fakturę lub otrzymaliśmy płatność. Podasz pełne i dokładne informacje rozliczeniowe, w tym prawidłową i autoryzowaną metodę płatności. Będziemy obciążać Twoją metodę płatności w uzgodnionych okresach, ale możemy zasadnie zmienić datę zaksięgowania opłaty. Upoważniasz firmę v500 Systems i jej podmioty stowarzyszone oraz nasze zewnętrzne podmioty przetwarzające płatności do obciążania Twojej metody płatności Opłatami. Jeśli Twoja płatność nie może zostać zrealizowana, dostarczymy Ci pisemne powiadomienie i możemy zawiesić dostęp do Usług do czasu otrzymania płatności. Opłaty są płatne w dolarach amerykańskich i są płatne w momencie wystawienia faktury. Płatności nie podlegają zwrotowi, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszej Umowie.

(b) Podatki. O ile nie określono inaczej, Opłaty nie obejmują federalnych, stanowych, lokalnych i zagranicznych podatków, ceł ani innych podobnych opłat („Podatki”). Jesteś odpowiedzialny za wszystkie Podatki związane z Twoim zakupem, z wyłączeniem Podatków opartych na naszym dochodzie netto, a my możemy wystawić Ci fakturę z tytułu takich Podatków. Zgadzasz się terminowo płacić takie Podatki i dostarczasz nam dokumentację wykazującą płatność lub dodatkowe dowody, których możemy rozsądnie wymagać. Firma v500 Systems używa nazwy i adresu podanego podczas rejestracji konta jako miejsca dostawy do celów podatkowych, dlatego należy dbać o dokładność i aktualność tych informacji.

(c) Zmiany cen. Możemy zmienić nasze ceny, publikując powiadomienie na Twoim koncie i/lub na naszej stronie internetowej. Podwyżki cen zaczną obowiązywać 14 dni po ich opublikowaniu, z wyjątkiem podwyżek dokonanych z przyczyn prawnych lub podwyżek usług w wersji beta (zgodnie z naszymi Warunkami świadczenia usług), które wejdą w życie natychmiast. Wszelkie zmiany cen będą miały zastosowanie do Opłat pobieranych z Twojego konta niezwłocznie po dacie wejścia w życie zmian.

(d) Spory i opóźnienia w płatnościach. Jeśli chcesz zakwestionować jakiekolwiek opłaty lub podatki, skontaktuj się z hello@v500.com w ciągu trzydziestu (30) dni od daty kwestionowanej faktury. Niekwestionowane kwoty przeterminowane mogą podlegać opłacie finansowej w wysokości 1.5% niespłaconego salda miesięcznie. Jeśli jakakolwiek kwota Twoich Opłat jest zaległa, możemy zawiesić Twój dostęp do Usług po przekazaniu Ci pisemnego zawiadomienia o opóźnieniu w płatnościach.

(e) Poziom bezpłatny. Użytkownik nie może utworzyć więcej niż jednego konta, aby korzystać z kredytów zapewnianych w ramach bezpłatnej warstwy Usług. Jeśli uznamy, że nie korzystasz z bezpłatnego poziomu w dobrej wierze, możemy obciążyć Cię standardowymi opłatami lub zaprzestać zapewniania dostępu do Usług.

5. Poufność, bezpieczeństwo i ochrona danych

(a) Poufność. Użytkownik może uzyskać dostęp do Informacji poufnych firmy v500 Systems, jej podmiotów stowarzyszonych i innych stron trzecich. Użytkownik może wykorzystywać Informacje poufne tylko w zakresie niezbędnym do korzystania z Usług zgodnie z niniejszymi Warunkami. Nie możesz ujawniać Informacji poufnych osobom trzecim i będziesz chronić Informacje poufne w taki sam sposób, w jaki chronisz własne informacje poufne o podobnym charakterze, z co najmniej należytą starannością. Informacje poufne oznaczają informacje niepubliczne, które firma v500 Systems, jej podmioty stowarzyszone lub strony trzecie określają jako poufne lub które w danych okolicznościach powinny być uznane za poufne, w tym oprogramowanie, specyfikacje i inne niepubliczne informacje biznesowe. Informacje poufne nie obejmują informacji, które: (i) są lub staną się ogólnie dostępne publicznie bez Twojej winy; (ii) posiadasz już bez żadnych zobowiązań do zachowania poufności, kiedy otrzymałeś je zgodnie z niniejszymi Warunkami; (iii) zostały zgodnie z prawem ujawnione użytkownikowi przez stronę trzecią bez żadnych zobowiązań do zachowania poufności; lub (iv) niezależnie opracowane przez użytkownika bez korzystania z Informacji poufnych. Możesz ujawnić Informacje Poufne, gdy jest to wymagane przez prawo lub prawomocne orzeczenie sądu lub innego organu rządowego, jeśli przekażesz v500 Systems uzasadnione wcześniejsze pisemne powiadomienie i dołożysz uzasadnionych starań w celu ograniczenia zakresu ujawnienia, w tym pomożesz nam w kwestionowaniu wymogu ujawnienia, w każdym przypadku w miarę możliwości.

(b) Bezpieczeństwo. Musisz wdrożyć rozsądne i odpowiednie środki, które pomogą zabezpieczyć Twój dostęp do Usług i korzystanie z nich. Jeśli odkryjesz jakiekolwiek luki w zabezpieczeniach lub naruszenia związane z korzystaniem przez Ciebie z Usług, musisz niezwłocznie skontaktować się z V500 Systems i podać szczegółowe informacje na temat luki w zabezpieczeniach lub naruszenia.

(c) Przetwarzanie danych osobowych. Jeśli korzystasz z Usług do przetwarzania danych osobowych, musisz dostarczyć odpowiednie informacje o ochronie prywatności i uzyskać niezbędne zgody na przetwarzanie takich danych, a także oświadczasz nam, że przetwarzasz takie dane zgodnie z obowiązującym prawem. Jeśli będziesz korzystać z usługi systemowej v500 lub interfejsu API do przetwarzania „danych osobowych” zgodnie z definicją w RODO lub „Danych osobowych” zgodnie z definicją w CCPA, wypełnij ten formularz, aby poprosić o wykonanie naszego Załącznika dotyczącego przetwarzania danych.

6. Okres obowiązywania i rozwiązanie umowy

(a) Rozwiązanie; Zawieszenie. Niniejsze Warunki wchodzą w życie, gdy po raz pierwszy korzystasz z Usług i pozostają w mocy do momentu ich rozwiązania. Możesz wypowiedzieć niniejsze Warunki w dowolnym momencie z dowolnego powodu, zaprzestając korzystania z Usług i Treści. Możemy wypowiedzieć niniejsze Warunki z dowolnego powodu, powiadamiając Cię o tym z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem. Możemy rozwiązać niniejsze Warunki ze skutkiem natychmiastowym po powiadomieniu użytkownika, jeśli istotnie naruszy on sekcje 2 (Wymogi użytkowania), 5 (Poufność, bezpieczeństwo i ochrona danych), 8 (Rozstrzyganie sporów) lub 9 (Warunki ogólne), jeśli nastąpią zmiany w stosunkach z zewnętrznym dostawcom technologii poza naszą kontrolą lub w celu przestrzegania przepisów prawa lub żądań rządowych. Możemy zawiesić Twój dostęp do Usług, jeśli nie przestrzegasz niniejszych Warunków, jeśli Twoje korzystanie stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla nas lub jakiejkolwiek strony trzeciej, lub jeśli podejrzewamy, że Twoje korzystanie jest oszukańcze lub może narazić nas lub jakąkolwiek stronę trzecią na odpowiedzialność .

(b) Wpływ na rozwiązanie umowy. Po wypowiedzeniu przestaniesz korzystać z Usług i niezwłocznie zwrócisz lub, na nasze polecenie, zniszczysz wszelkie Informacje poufne. Sekcje niniejszych Warunków, które ze względu na swój charakter powinny przetrwać wypowiedzenie lub wygaśnięcie, powinny nadal obowiązywać, w tym między innymi sekcje 3 i 5-9.

7. Odszkodowanie; Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji; Ograniczenia odpowiedzialności

(a) Odszkodowanie. Będziesz bronić, zabezpieczać i zabezpieczać nas, nasze podmioty stowarzyszone i nasz personel przed wszelkimi roszczeniami, stratami i wydatkami (w tym honorariami adwokackimi) wynikającymi z lub związanymi z korzystaniem przez Ciebie z Usług, w tym Treści, produktów lub usług, które opracowujesz lub oferujesz w związku z Usługami, a także naruszenia przez Ciebie niniejszych Warunków lub naruszenia obowiązującego prawa.

(b) Zrzeczenie się odpowiedzialności. USŁUGI SĄ ŚWIADCZONE „TAK JAK SĄ”. Z wyjątkiem tego, że w zakresie zabronionego przez prawo, my i nasi podmioty stowarzyszone i licencjodawcy nie udzielają żadnych gwarancji (wyraźnych, dorozumianych, ustawowych lub innych) w odniesieniu do Usług i zrzekają się wszystkich gwarancji, w tym między innymi gwarancji zdolności handlowej, przydatności do określonego celu , SATYSFAKCJONUJĄCEJ JAKOŚCI, NIENARUSZALNOŚCI I SPOKOJNEJ PRZYJEMNOŚCI ORAZ WSZELKIE GWARANCJE WYNIKAJĄCE Z JAKIEGOKOLWIEK PRZEBIEGU HANDLOWEGO LUB ZASTOSOWAŃ HANDLOWYCH. NIE GWARANTUJEMY, ŻE USŁUGI BĘDĄ DZIAŁAĆ NIEPRZERWANE, DOKŁADNE LUB WOLNE OD BŁĘDÓW ANI ŻE JAKIEKOLWIEK TREŚCI BĘDĄ BEZPIECZNE, NIE ZOSTANĄ UTRACONE LUB ZMIENIONE.

(c) Ograniczenia odpowiedzialności. ANI MY, ANI ŻADEN Z NASZYCH PODMIOTÓW STOWARZYSZONYCH ANI LICENCJODAWCÓW NIE BĘDZIE ODPOWIEDZIALNY ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE, NASTĘPCZE LUB PRZYKŁADOWE, W TYM SZKODY ZA UTRATĘ ZYSKÓW, WARTOŚCI, UŻYTKOWANIA LUB DANYCH LUB INNE STRATY, NAWET JEŚLI ZOSTALIŚMY POWIADOMIENI O MOŻLIWOŚĆ WYSTĄPIENIA TAKICH USZKODZEŃ. NASZA ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZGODNIE Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI NIE PRZEKROCZY KWOTY ZAPŁACONEJ ZA USŁUGĘ, KTÓRA STAŁA PODSTAWĄ ROSZCZENIA W OKRESIE 12 MIESIĘCY PRZED POWSTANIEM ODPOWIEDZIALNOŚCI LUB STO DOLARÓW (100 USD). OGRANICZENIA W TEJ SEKCJI MAJĄ ZASTOSOWANIE TYLKO W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO.

8. Rozwiązywanie sporów

UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA NASTĘPUJĄCE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE OBOWIĄZKOWEGO ARBITRAŻU I ZRZECZENIA SIĘ POZWÓW ZBIOROWYCH:

(a) OBOWIĄZKOWY ARBITRAŻ. Użytkownik i firma v500 Systems zgadzają się rozstrzygać wszelkie przeszłe lub obecne roszczenia dotyczące niniejszych Warunków lub naszych Usług w drodze ostatecznego i wiążącego arbitrażu, z wyjątkiem tego, że mają Państwo prawo zrezygnować z niniejszych warunków arbitrażu i przyszłych zmian tych warunków arbitrażu, wypełniając ten formularz w ciągu 30 dni od wyrażenia zgody na te warunki arbitrażu lub odpowiednie zmiany.

(b) Nieformalne rozstrzyganie sporów. Chcielibyśmy zrozumieć Twoje obawy i spróbować odpowiedzieć na nie przed podjęciem formalnych działań prawnych. Przed złożeniem roszczenia przeciwko firmie v500 Systems zgadzasz się spróbować rozwiązać spór w sposób nieformalny, wysyłając nam powiadomienie na adres hello@v500.com, podając swoje imię i nazwisko, opis sporu oraz żądaną rekompensatę. Jeśli nie będziemy w stanie rozwiązać sporu w ciągu 60 dni, możesz wszcząć formalne postępowanie. W trakcie 60-dniowego procesu rozstrzygania sporów obowiązuje przedawnienie. Jeśli mieszkasz w UE, Komisja Europejska udostępnia platformę internetowego rozstrzygania sporów, do której można uzyskać dostęp pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr.

(c) Forum Arbitrażowe. Każda ze stron może rozpocząć wiążący arbitraż za pośrednictwem usług ADR, alternatywnego dostawcy usług rozstrzygania sporów. Strony zapłacą równe udziały w opłatach arbitrażowych. Jeśli arbiter stwierdzi, że nie stać Cię na uiszczenie opłat arbitrażowych i nie możesz uzyskać zwolnienia, firma v500 Systems zapłaci je za Ciebie. Firma v500 Systems nie będzie dochodzić honorariów i kosztów obsługi prawnej w postępowaniu arbitrażowym, chyba że arbiter stwierdzi, że roszczenie użytkownika jest błahe.

(d) Procedury arbitrażowe. Arbitraż zostanie przeprowadzony telefonicznie, na podstawie pisemnych oświadczeń, wideokonferencji lub osobiście w Konstancinie-Jeziornie w Polsce lub w innym wspólnie uzgodnionym miejscu. Arbitraż będzie prowadzony przez jedynego arbitra przez ADR Services zgodnie z obowiązującymi wówczas zasadami. Decyzja o wszystkich kwestiach należy do arbitra, z wyjątkiem tego, że polski sąd jest uprawniony do określenia (i) zakresu, wykonalności i arbitrażu niniejszego punktu 8, w tym poniższych procedur masowego składania zgłoszeń, oraz (ii) czy przestrzegasz wymagania przedarbitrażowe w tej sekcji. Kwota jakiejkolwiek oferty ugody nie zostanie ujawniona arbitrowi przez żadną ze stron, dopóki arbiter nie ustali ostatecznego orzeczenia, jeśli takie zostanie przyznane.

(mi). Wyjątki. Ta sekcja dotycząca arbitrażu nie wymaga arbitrażu w przypadku następujących roszczeń: (i) roszczeń indywidualnych wniesionych do sądu ds. drobnych roszczeń; oraz (ii) nakaz sądowy lub inne godziwe zadośćuczynienie mające na celu powstrzymanie nieuprawnionego korzystania z Usług lub nadużycia Usług lub naruszenia praw własności intelektualnej.

(f) BRAK AKCJI ZBIOROWYCH. Spory należy wnosić wyłącznie na zasadzie indywidualnej i nie można ich wnosić jako powód lub członek grupy w jakimkolwiek rzekomym postępowaniu grupowym, skonsolidowanym lub reprezentacyjnym. Arbitraż grupowy, powództwo zbiorowe, powództwo prywatnego pełnomocnika oraz konsolidacja z innymi postępowaniami arbitrażowymi są niedozwolone. Jeśli z jakiegokolwiek powodu spór toczy się w sądzie, a nie w drodze arbitrażu, każda ze stron świadomie i nieodwołalnie zrzeka się prawa do procesu z ławą przysięgłych w jakimkolwiek postępowaniu, postępowaniu lub roszczeniu wzajemnym. Nie uniemożliwia to żadnej ze stron uczestniczenia w zbiorowym ugodzie roszczeń.

(g) Zgłoszenia masowe. Jeśli w dowolnym momencie 30 lub więcej podobnych żądań arbitrażu zostanie wysuniętych przeciwko v500 Systems lub stronom powiązanym przez tego samego lub skoordynowanego adwokata lub podmioty („Zgłoszenia masowe”), Usługi ADR losowo przydzielą kolejne numery każdemu Zgłoszeniom masowym. Roszczenia o numerach od 1 do 10 będą „Wstępnymi sprawami testowymi” i w pierwszej kolejności trafią do arbitrażu. Arbitrzy wydają ostateczną decyzję dotyczącą wstępnych przypadków testowych w ciągu 120 dni od wstępnej konferencji wstępnej, chyba że roszczenia zostaną rozstrzygnięte z wyprzedzeniem lub strony wyrażą zgodę na przedłużenie terminu. Strony będą miały wtedy 90 dni („Okres mediacji”) na rozwiązanie pozostałych spraw w drodze mediacji na podstawie rozstrzygnięć z Wstępnych spraw testowych. Jeśli strony nie są w stanie rozwiązać zaległych roszczeń w tym czasie, strony mogą zrezygnować z procesu arbitrażowego i skierować sprawę do sądu, przekazując drugiej stronie pisemne zawiadomienie w ciągu 60 dni od Okresu mediacji. W przeciwnym razie pozostałe sprawy będą rozstrzygane w przydzielonej im kolejności. Wszelkie okresy przedawnienia będą naliczane od momentu wybrania wstępnych przypadków testowych do momentu wybrania sprawy zgodnie z powyższym opisem.

(h) Rozdzielność. Jeśli jakakolwiek część niniejszego punktu 8 zostanie uznana za niezgodną z prawem lub niewykonalną, pozostała część pozostanie w mocy, z wyjątkiem przypadku, gdy stwierdzenie częściowej niezgodności z prawem lub niewykonalności umożliwiłoby składanie wniosków zbiorowych lub arbitraż grupowy lub reprezentatywny, niniejszy punkt 8 będzie niewykonalny w swojej całość. Żadne z postanowień tej sekcji nie będzie uważane za zrzeczenie się lub w inny sposób ograniczenie prawa do ubiegania się o wydanie publicznego nakazu sądowego lub jakiegokolwiek innego niepodlegającego zrzeczeniu się prawa, w oczekiwaniu na orzeczenie co do istoty takiego roszczenia przez arbitra.

9. Ogólne warunki

(a) Stosunek Stron. Niniejsze Warunki nie tworzą relacji partnerskiej, joint venture lub agencyjnej między użytkownikiem a firmą v500 Systems lub jakimkolwiek podmiotem stowarzyszonym firmy v500 Systems. v500 Systems i użytkownik jest niezależnym wykonawcą i żadna ze stron nie będzie miała uprawnień do zaciągania zobowiązań w imieniu drugiej strony bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony.

(b) Używanie marek. Nie możesz używać nazw, logo ani znaków towarowych firmy v500 Systems ani jej podmiotów stowarzyszonych bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

(c) Polskie Podmioty Agencji. Usługi zostały opracowane wyłącznie na koszt prywatny i są komercyjnym oprogramowaniem komputerowym i powiązaną dokumentacją w rozumieniu obowiązującego polskiego rozporządzenia w sprawie nabywania towarów i agencji uzupełniających do niego.

(d) Skargi dotyczące praw autorskich. Jeśli uważasz, że Twoje prawa własności intelektualnej zostały naruszone, wyślij powiadomienie na poniższy adres lub wypełnij ten formularz. Możemy usuwać lub blokować treści, które rzekomo naruszają prawa, i możemy zamykać konta osób, które wielokrotnie naruszają prawa.

Systemy v500

Juliusza Słowackiego 14

05-510, Konstancin-Jeziorna, Mazowieckie, Polska

Uwaga: radca prawny | Agent praw autorskich

Pisemne roszczenia dotyczące naruszenia praw autorskich muszą zawierać następujące informacje:

 

Fizyczny lub elektroniczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela praw autorskich;

Opis dzieła chronionego prawem autorskim, które Twoim zdaniem zostało naruszone;

Opis miejsca, w którym znajduje się materiał, który Twoim zdaniem narusza prawa autorskie;

Twój adres, numer telefonu i adres e-mail;

Twoje oświadczenie, że w dobrej wierze wierzysz, że kwestionowane użycie nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela lub prawo; oraz

Oświadczenie złożone pod groźbą odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, że powyższe informacje zawarte w zawiadomieniu są zgodne z prawdą i że jesteś właścicielem praw autorskich lub osobą upoważnioną do działania w imieniu właściciela praw autorskich.

(e) Cesja i Delegacja. Nie możesz cedować ani delegować żadnych praw ani obowiązków wynikających z niniejszych Warunków, w tym w związku ze zmianą kontroli. Wszelkie domniemane cesje i delegacje będą nieważne. Możemy dokonać cesji niniejszych Warunków w związku z fuzją, przejęciem lub sprzedażą wszystkich lub zasadniczo wszystkich naszych aktywów lub na dowolny podmiot stowarzyszony lub w ramach reorganizacji korporacyjnej.

(f) Modyfikacje. Od czasu do czasu możemy wprowadzać zmiany do niniejszych Warunków, publikując poprawioną wersję na stronie internetowej lub jeśli aktualizacja istotnie niekorzystnie wpływa na Twoje prawa lub obowiązki wynikające z niniejszych Warunków, powiadomimy Cię o tym, wysyłając e-mail na adres e-mail powiązany z Twoim kontem lub dostarczając powiadomienie w produkcie. Zmiany te wejdą w życie nie wcześniej niż 30 dni po powiadomieniu użytkownika. Wszystkie inne zmiany wejdą w życie natychmiast. Dalsze korzystanie z Usług po jakiejkolwiek zmianie oznacza zgodę na taką zmianę.

(g) Powiadomienia. Wszystkie zawiadomienia będą miały formę pisemną. Możemy powiadomić Cię za pomocą podanych przez Ciebie informacji rejestracyjnych lub adresu e-mail powiązanego z korzystaniem przez Ciebie z Usług. Usługa zostanie uznana za doręczoną w dniu otrzymania, jeśli została dostarczona pocztą elektroniczną lub w dniu wysłania za pośrednictwem kuriera, jeśli została dostarczona pocztą. v500 Systems przyjmuje obsługę procesową pod adresem: v500 Systems, Juliusza Słowackiego 14, Konstancin-Jeziorna, Polska, Uwaga: hello@v500.com.

(h) Zrzeczenie się i rozdzielność. Jeśli użytkownik nie przestrzega niniejszych Warunków, a firma v500 Systems nie podejmuje natychmiast działań, nie oznacza to, że firma v500 Systems rezygnuje z któregokolwiek z naszych praw. Z wyjątkiem sytuacji określonych w sekcji 8, jeśli jakakolwiek część niniejszych Warunków zostanie uznana przez sąd właściwej jurysdykcji za nieważną lub niewykonalną, warunek ten będzie egzekwowany w maksymalnym dopuszczalnym zakresie i nie wpłynie to na wykonalność jakichkolwiek innych warunków.

(i) Kontrola eksportu. Usługi nie mogą być wykorzystywane w ani na rzecz, eksportowane ani reeksportowane (a) do żadnej Polski. krajów objętych embargiem (łącznie „Kraje objęte embargiem”) lub (b) komukolwiek znajdującemu się na liście Specially Designated Nationals polskiego Departamentu Skarbu, wszelkich innych listach stron objętych ograniczeniami (istniejących obecnie lub w przyszłości) zidentyfikowanych przez Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych, lub Listę Osób Odrzuconych lub Listę Podmiotów polskiego Departamentu Handlu, lub jakiekolwiek inne listy stron objętych ograniczeniami (łącznie „Listy podmiotów objętych ograniczeniami”). Oświadczasz i gwarantujesz, że nie znajdujesz się w żadnym kraju objętym embargiem ani nie figurujesz na żadnej liście podmiotów objętych ograniczeniami. Musisz przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących krajów objętych embargiem lub list podmiotów objętych ograniczeniami, w tym wszelkich wymagań lub zobowiązań dotyczących bezpośredniej znajomości użytkowników końcowych.

(j) Słuszne środki prawne. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że naruszenie lub naruszenie niniejszych Warunków może spowodować nieodwracalną szkodę dla firmy v500 Systems i jej podmiotów stowarzyszonych, a firma v500 Systems ma prawo do dochodzenia wobec użytkownika zabezpieczenia roszczeń w drodze nakazu sądowego oprócz wszelkich innych środków prawnych.

(k) Całość Umowy. Niniejsze Warunki i wszelkie zasady zawarte w niniejszych Warunkach stanowią całość umowy między użytkownikiem a v500 Systems dotyczącej korzystania z Usług i, poza wszelkimi warunkami korzystania z Usługi lub wszelkimi mającymi zastosowanie umowami przedsiębiorstw, zastępują wszelkie wcześniejsze lub równoczesne umowy, komunikaty lub porozumienia między Państwem a firmą v500 Systems na ten temat.

(l) Jurysdykcja, miejsce i wybór prawa. Niniejsze Warunki podlegają prawu Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem norm lub zasad kolizyjnych obowiązujących w Polsce. Z wyjątkiem przypadków określonych w sekcji „Rozstrzyganie sporów”, wszelkie roszczenia wynikające z niniejszych Warunków lub z nimi związane będą wnoszone wyłącznie do sądów powszechnych w warszawskim okręgu mazowieckim w Polsce.